หน้าแรก

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ ภาคพิเศษ

สาขาวิชา

การพยาบาลสัตว์

ร่วมสร้างและยกมาตรฐานการป้องกันโรค ส่งเสริมคุณภาพชีวิตสัตว์เลี้ยง หลักสูตรการพยาบาลสัตว์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อมูลและสถิติ

นิสิตปัจจุบัน
นิสิตที่สำเร็จการศึกษา
ภาวะการได้งานทำ

ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2564

ข่าวสารความเคลื่อนไหว

ข่าวประกาศทั่วไป

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อฝึกปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการคัดเลือก ตามที่ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ได้เปิดรับสมัครนิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ เพื่อฝึกปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน บัดนี้ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขอประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการคัดเลือก

ผู้ดูแลระบบ

01/07/2565

การเรียนการสอน

ขยายเวลารับสมัครโครงการคัดเลือกนิสิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์เพื่อฝึกปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ถึง 19 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ขยายเวลารับสมัคร 19 มิ.ย. 65 นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ ชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 เข้าร่วมโครงการคัดเลือกนิสิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์เพื่อฝึกปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ (บางเขน)

ผู้ดูแลระบบ

13/06/2565

สัตว์เลี้ยงก็มีชีวิตจิตใจ ถ้ารักในการดูแลสุขภาพสัตว์ มาเรียนหลักสูตรการพยาบาลสัตว์

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นวัตกรรมต้นแบบ

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ)

มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลสัตว์ ที่มีความรู้ความชำนาญด้านการดูแลและฟื้นฟูสัตว์ รวมถึงการป้องกันโรคสัตว์ ปัจจุบันสายงานวิชาชีพด้านการพยาบาลสัตว์ อยู่ในสภาวะขาดแคลนอย่างมาก ทางคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ จึงจำเป็นต้องเปิดหลักสูตรภาคพิเศษเพิ่มเติม เพื่อช่วยบรรเทาความขาดแคลนและเพื่อสนองความต้องการของทางโรงพยาบาลและคลินิกรักษาสัตว์

แนวทางในการประกอบอาชีพ

พยาบาลสัตว์ในโรงพยาบาลและคลินิกรักษาสัตว์ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 2,153 แห่ง, ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ในงานด้านสุขภาพสัตว์ประจำฟาร์ม, นักวิจัยในงานด้านสุขภาพสัตว์, เจ้าของธุรกิจสัตว์เลี้ยง, พนักงานขายเครื่องมือ และผลิตภัณฑ์ทางด้านการพยาบาลสัตว์

แนวทางในการศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 41,700 บาท

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ)

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

vnspvettech@ku.ac.th
02-579-8573-5 ต่อ 616013

Message us