โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ)

มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลสัตว์ ที่มีความรู้ความชำนาญด้านการดูแลและฟื้นฟูสัตว์ รวมถึงการป้องกันโรคสัตว์ ปัจจุบันสายงานวิชาชีพด้านการพยาบาลสัตว์ อยู่ในสภาวะขาดแคลนอย่างมาก ทางคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ จึงจำเป็นต้องเปิดหลักสูตรภาคพิเศษเพิ่มเติม เพื่อช่วยบรรเทาความขาดแคลนและเพื่อสนองความต้องการของทางโรงพยาบาลและคลินิกรักษาสัตว์

แนวทางในการประกอบอาชีพ

พยาบาลสัตว์ในโรงพยาบาลและคลินิกรักษาสัตว์ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 2,153 แห่ง, ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ในงานด้านสุขภาพสัตว์ประจำฟาร์ม, นักวิจัยในงานด้านสุขภาพสัตว์, เจ้าของธุรกิจสัตว์เลี้ยง, พนักงานขายเครื่องมือ และผลิตภัณฑ์ทางด้านการพยาบาลสัตว์

แนวทางในการศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 41,700 บาท

ข่าวการศึกษา

ข่าวกิจการนิสิต