ติดต่อโครงการได้ที่

คณะเทคนิคการสัตวแทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 0-2942-8200-45 ต่อ 616013
โทรศัพท์มือถือ 09-2397-8082