โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ)

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลสัตว์ ที่มีความรู้ความชํานาญด้านการป้องกันโรคสัตว์ การ ดูแลสัตว์ขณะเจ็บป่วย การฟื้นฟูสัตว์ หลังการรักษาหรือเจ็บป่วย การประเมินสุขภาพสัตว์เบื้องต้น และการดูแลทางด้านโภชนาการที่ถูกสุขลักษณะเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตสัตว์ ตลอดจนมีความรู้ความสามารถในงานด้านการเพิ่มประชากรสัตว์เพื่อเชิงพาณิชย์ สัตว์เลี้ยง สัตว์ทดลอง สัตว์ป่า และสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์และงานด้านการตรวจวิเคราะห์ ทางห้องปฏิบัติการ โดยอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพ
– ผลิตบัณฑิตที่มีความชํานาญด้านการป้องกันโรคสัตว์ การประเมินสุขภาพสัตว์เบื้องต้น การดูแลสัตว์ ขณะเจ็บป่วย และการฟื้นฟูสัตว์หลังการรักษาหรือเจ็บป่วย
– ผลิตบัณฑิตที่มีความชํานาญด้านการดูแลทางด้านโภชนาการที่ถูกสุขลักษณะเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตสัตว์
– ผลิตบัณฑิตที่มีความชํานาญด้านการผลิตหรือเพิ่มประชากรสัตว์ ครอบคลุมทั้งสัตว์เชิงพาณิชย์สัตว์ เลี้ยงสัตว์ทดลอง สัตว์ป่า และสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์
– ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการทํางานที่เกี่ยวข้องกับโรงฆ่าสัตว์
– ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านสุขภาพสัตว์และสารตกค้างเบื้องต้น

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.