โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ)

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลสัตว์ ที่มีความรู้ความชํานาญด้านการป้องกันโรคสัตว์ การ ดูแลสัตว์ขณะเจ็บป่วย การฟื้นฟูสัตว์ หลังการรักษาหรือเจ็บป่วย การประเมินสุขภาพสัตว์เบื้องต้น และการดูแลทางด้านโภชนาการที่ถูกสุขลักษณะเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตสัตว์ ตลอดจนมีความรู้ความสามารถในงานด้านการเพิ่มประชากรสัตว์เพื่อเชิงพาณิชย์ สัตว์เลี้ยง สัตว์ทดลอง สัตว์ป่า และสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์และงานด้านการตรวจวิเคราะห์ ทางห้องปฏิบัติการ โดยอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพ
– ผลิตบัณฑิตที่มีความชํานาญด้านการป้องกันโรคสัตว์ การประเมินสุขภาพสัตว์เบื้องต้น การดูแลสัตว์ ขณะเจ็บป่วย และการฟื้นฟูสัตว์หลังการรักษาหรือเจ็บป่วย
– ผลิตบัณฑิตที่มีความชํานาญด้านการดูแลทางด้านโภชนาการที่ถูกสุขลักษณะเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตสัตว์
– ผลิตบัณฑิตที่มีความชํานาญด้านการผลิตหรือเพิ่มประชากรสัตว์ ครอบคลุมทั้งสัตว์เชิงพาณิชย์สัตว์ เลี้ยงสัตว์ทดลอง สัตว์ป่า และสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์
– ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการทํางานที่เกี่ยวข้องกับโรงฆ่าสัตว์
– ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านสุขภาพสัตว์และสารตกค้างเบื้องต้น

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555