จำนวนรับ 20 คน

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1. เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
2. มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
TOEFL PBT ไม่ต่ำกว่า 433 หรือ TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 120 หรือ TOEFL iBT ไม่ต่ำกว่า 40 หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 3.5 หรือ OOPT
ไม่ต่ำกว่า 20 หรือ KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 30 หรือ O-Net 03 ไม่ต่ำกว่า 30
3. เรียงความแสดงเจตจำนงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose) ในสาขาวิชาการพยาบาลสัตว์

เกณฑ์การคัดเลือก
พิจารณาจาก
1. ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00
2. ผลคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ
3. ประวัติผลงาน / ข้อมูลกิจกรรมที่เข้าร่วม / เรียงความฯ
4. การสอบสัมภาษณ์
เอกสารประกอบการสมัคร (ส่งผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ในรูปแบบไฟล์)
1. เอกสารแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
2. เอกสารแสดงผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ
3. เรียงความแสดงเจตจำนงในการเข้าศึกษา
วิธีการ/เกณฑ์การคัดเลือก (เช่น วิธีคิดคะแนน ค่าน้ำหนัก หรือเกณฑ์ขั้นต่ำ)
1. ค่าน้ำหนักผลคะแนนเฉลี่ย (GPAX) คิดเป็น 10%
2. ค่าน้ำหนักผลคะแนนวิชาสอบภาษาอังกฤษ คิดเป็น 20%
3. ค่าน้ำหนักเรียงความแสดงเจตจำนงในการเข้าศึกษา คิดเป็น 30%
4. ค่าน้ำหนักคะแนนสอบสัมภาษณ์ คิดเป็น 40%

จำนวนรับ 10 คน

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1. เป็นนักเรียนที่ผ่านการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 และปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่ ตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ระยอง จันทบุรี ตราด นครสวรรค์ พิจิตร ชัยภูมิ และเพชรบูรณ์ รวม 30 จังหวัด
2. ผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่ถูกระบุในโครงการนี้เท่านั้น โดยไม่คำนึงถึงว่าผู้สมัครจะมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดใด ยกเว้นคณะหรือสาขาวิชาที่กำหนดให้เป็นอย่างอื่น

เกณฑ์การคัดเลือก
1. ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
2. แผนการเรียน วิทย์-คณิต
3. วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก GAT, PAT1 และ PAT2
4. O-NET 03 ภาษาอังกฤษ (ต้องไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน)

จำนวนรับ 35 คน

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1. เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
2. แผนการเรียน วิทย์-คณิต
3. ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50

เกณฑ์การคัดเลือก
วิธีการ/เกณฑ์การคัดเลือก (เช่น วิธีคิดคะแนน ค่าน้ำหนัก หรือเกณฑ์ขั้นต่ำ)
1. วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก GAT ตอน2 (ต้องไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน) และ PAT85
2. O-NET 03 ภาษาอังกฤษ (ต้องไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน)

จำนวนรับ 15 คน

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1. เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
2. แผนการเรียน วิทย์-คณิต

เกณฑ์การคัดเลือก
วิธีการ/เกณฑ์การคัดเลือก (เช่น วิธีคิดคะแนน ค่าน้ำหนัก หรือเกณฑ์ขั้นต่ำ)
1. วิชา GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก GAT และ PAT72
2. O-NET 03 ภาษาอังกฤษ (ต้องไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน)