เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ

น.ส.อัจฉรา ลัทธิ


ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คุณวุฒิ
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2942-8200-45 ต่อ 616013
e-mail : cvtacr@ku.ac.th

Message us