ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 41,700 บาท (1 ปีมี 2 ภาคการศึกษา)