โครงการอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษนิสิตสาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) จัดโครงการอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนิสิตสาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 23-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563   445

ผู้ดูแลระบบ

23/02/2563

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2563 หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) และคณะกรรมการดำเนินงานโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (ภาคพิเศษ) สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2563 หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย         589

ผู้ดูแลระบบ

01/02/2563

โครงการติววิชาเคมีพื้นฐานสำหรับการสอบกลางภาค

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) จัดโครงการติววิชาเคมีพื้นฐานสำหรับการสอบกลางภาค ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับนิสิต ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์และสาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ ณ ห้อง 501 และ 502 ชั้น 5 อาคารเรียนคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างในวันเสาร์ที่ 24 และวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562  Click ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 650

ผู้ดูแลระบบ

25/08/2562

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษาของนิสิตสาขาวิชาการพยาบาลสัตว์

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษาให้กับนิสิตสาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) โดยมีนิสิตทั้งภาคปกติและภาคพิเศษเข้าร่วม  Click ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 646

ผู้ดูแลระบบ

15/02/2562

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯเข้าพบเพื่อหารือเรื่องการเรียนการสอน และสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2562 หน่วยงานต่างๆ

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) เข้าพบเพื่อหารือเรื่องการเรียนการสอน และสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2562 กับหัวหน้าภาควิชา และหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ฝ่ายรับเข้า สำนักทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายบริการการเรียนการสอนและการสอบ สำนักทะเบียนและประมวลผล ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์  Click ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 642

ผู้ดูแลระบบ

02/02/2562
1 2 4
Message us