คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2563 หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) และคณะกรรมการดำเนินงานโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (ภาคพิเศษ) สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2563 หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย