คณะกรรมการดำเนินงานโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) และคณะกรรมการดำเนินงานโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (ภาคพิเศษ) สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2563 หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย

       

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2563 หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *