โครงการอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษนิสิตสาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) จัดโครงการอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนิสิตสาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 23-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

 

Message us