รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางการพยาบาลสัตว์ ประจำปี 2565 (online) และ (onsite) “การพยาบาลสัตว์ สัตว์เลี้ยงพิเศษ-Nursing care for exotic pets: Restraint, sample collection and hospitalization in mammal, reptile and birds”