ขยายเวลารับสมัครโครงการคัดเลือกนิสิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์เพื่อฝึกปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ถึง 19 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ขยายเวลารับสมัคร
19 มิ.ย. 65

นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ ชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 เข้าร่วมโครงการคัดเลือกนิสิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์
เพื่อฝึกปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ (บางเขน)