ขยายเวลารับสมัครโครงการคัดเลือกนิสิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์เพื่อฝึกปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ถึง 19 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ขยายเวลารับสมัคร 19 มิ.ย. 65 นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ ชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 เข้าร่วมโครงการคัดเลือกนิสิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์เพื่อฝึกปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ (บางเขน) 486

ผู้ดูแลระบบ

13/06/2565

ผู้ดูแลระบบ

06/06/2565
Message us