ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดโครงการคัดเลือกนิสิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์เพื่อฝึกปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

ผ่านโปรแกรม Google meet ลิงก์ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/PwSCqCerS9qz6t1f6 ปิดรับลงทะเบียน วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 12.00 น.