คู่มือการขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ KU84

📌 คู่มือการขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ KU84 ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านระบบออนไลน์
👉 ฝ่ายรับสมัครและพัฒนาการรับเข้าศึกษา สำนักบริหารการศึกษา
☎ โทรศัพท์ 02-118-0100 ต่อ 618046-618051 หรือ 618205-618206
📧 admission@ku.ac.th