ขั้นตอนการขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา นิสิตใหม่ (รหัส 67) ของนิสิตระดับปริญญาตรี

📢 ขั้นตอนการขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา นิสิตใหม่ (รหัส 67) ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
♦ หากมีปัญหาหรือพบข้อสงสัย สามารถติดต่อไดที่ ฝ่ายบริการการเรียนการสอน สำนักบริหารการศึกษา
☎ โทรศัพท์ 02-1180100 ต่อ 618035-43
💻 AskMe KU-OEA 4.0
📧 e-mail : registrar@ku.ac.th