ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อฝึกปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการคัดเลือก

ตามที่ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ได้เปิดรับสมัครนิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ เพื่อฝึกปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน บัดนี้ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขอประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการคัดเลือก