คณะกรรมการดำเนินงานโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษาให้กับนิสิตสาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) โดยมีนิสิตทั้งภาคปกติและภาคพิเศษเข้าร่วม
 Click ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษาของนิสิตสาขาวิชาการพยาบาลสัตว์