โครงการติววิชาเคมีพื้นฐานสำหรับการสอบกลางภาค

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) จัดโครงการติววิชาเคมีพื้นฐานสำหรับการสอบกลางภาค ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับนิสิต ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์และสาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ ณ ห้อง 501 และ 502 ชั้น 5 อาคารเรียนคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างในวันเสาร์ที่ 24 และวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562
 Click ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

Message us