รศ.ดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา P0002
e-mail : cvtcns@ku.ac.th
โทรศัพท์ : 0-2942-8200-45 ต่อ 616011
วันเวลาที่สะดวกให้นิสิตเข้าพบ
อังคาร, พฤหัสบดี 13.00 น. – 16.30 น. 
 

อ.น.สพ.ธิติชัย จารุเดชา
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา P0006
e-mail : cvttcj@ku.ac.th
โทรศัพท์ 0-2942-8200-45 ต่อ 616025
วันเวลาที่สะดวกให้นิสิตเข้าพบ
จันทร์ถึงศุกร์ 08.30 น. – 16.30 น.

  ผศ.น.สพ.ดร.สมัคร สุจริต
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา P0007
e-mail : cvtsms@ku.ac.th
โทรศัพท์ 0-2942-8200-45 ต่อ 616003
วันเวลาที่สะดวกให้นิสิตเข้าพบ
อังคาร, พฤหัสบดี 09.00 น. – 12.00 น.
  ผศ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ มีขนอน
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา P0009
e-mail : cvtnkl@ku.ac.th
โทรศัพท์ : 0-2942-8200-45 ต่อ 616022
วันเวลาที่สะดวกให้นิสิตเข้าพบ
อังคาร, ศุกร์ 08.30 น. – 16.30 น.
หมายเหตุ : โดยมีการนัดหมายล่วงหน้า หรือวันและเวลาอื่นที่มีการนัดหมายล่วงหน้า
  อ.น.สพ.วนัท ศรีเจริญ
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา P0013
e-mail : cvtwns@ku.ac.th
โทรศัพท์ 0-2942-8200-45 ต่อ 616014
วันเวลาที่สะดวกให้นิสิตเข้าพบ
พุธ 09.00 น. – 12.00 น.,
ศุกร์ 09.00 น. – 16.00 น.
  อ.ดร.ศราวรรณ แก้วมงคล
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา P0015
e-mail : cvtswt@ku.ac.th
โทรศัพท์ 0-2942-8200-45 ต่อ 616021
วันเวลาที่สะดวกให้นิสิตเข้าพบ
จันทร์ถึงศุกร์ 09.00 น. – 12.00 น.
และ 13.00 น. – 16.00 น.
หมายเหตุ : ให้นิสิตทำการนัดหมาย
ล่วงหน้าทางอีเมล์ก่อนทุกครั้ง
  ผศ.ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา P0023
e-mail : cvtwnr@ku.ac.th
โทรศัพท์ 0-2942-8200-45 ต่อ 616002
วันเวลาที่สะดวกให้นิสิตเข้าพบ
อังคาร, พฤหัสบดี 09.00 น. – 16.00 น.

 

  อ.น.สพ.ดร.สุชนิทธิ์ งามกาละ
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา P0025
e-mail : cvtsnn@ku.ac.th
โทรศัพท์ 0-2942-8200-45 ต่อ 616024
วันเวลาที่สะดวกให้นิสิตเข้าพบ
อังคาร, พฤหัสบดี 09.00 น. – 16.00 น.

 

  ผศ.น.สพ.ดร.รักศักดิ์ รักษาเคน
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา P0028
e-mail : cvtrsr@ku.ac.th
โทรศัพท์ 0-2942-8200-45 ต่อ 616023
วันเวลาที่สะดวกให้นิสิตเข้าพบ
อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี 09.00 น. – 16.00 น.
  อ.สพ.ญ.ดร.เมทิตา สัสดี
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา P0029
e-mail : cvtmts@ku.ac.th
โทรศัพท์ 0-2942-8200-45 ต่อ 616020
วันเวลาที่สะดวกให้นิสิตเข้าพบ
อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี 09.00 น. – 16.00 น.