คณะกรรมการดำเนินงานโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) เข้าพบเพื่อหารือเรื่องการเรียนการสอน และสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2562 กับหัวหน้าภาควิชา และหน่วยงานต่างๆ ได้แก่


ฝ่ายรับเข้า สำนักทะเบียนและประมวลผล


ฝ่ายบริการการเรียนการสอนและการสอบ สำนักทะเบียนและประมวลผล


ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์


ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์


ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์


ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร


ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์


ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์

 Click ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯเข้าพบเพื่อหารือเรื่องการเรียนการสอน และสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2562 หน่วยงานต่างๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *