คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯเข้าพบเพื่อหารือเรื่องการเรียนการสอน และสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2562 หน่วยงานต่างๆ

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) เข้าพบเพื่อหารือเรื่องการเรียนการสอน และสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2562 กับหัวหน้าภาควิชา และหน่วยงานต่างๆ ได้แก่


ฝ่ายรับเข้า สำนักทะเบียนและประมวลผล


ฝ่ายบริการการเรียนการสอนและการสอบ สำนักทะเบียนและประมวลผล


ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์


ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์


ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์


ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร


ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์


ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์

 Click ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

Message us