ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุนโครงการส่งเสริมนิสิตไปศึกษาดูงานฯ ในต่างประเทศ : Finland 2-9 May 2020