ประชาสัมพันธ์ จากกองกิจการนิสิต มก. เชิญชวนนิสิตเข้าร่วม “โครงการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น”