ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง รายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนของโครงการฯ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง รายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนของโครงการฯ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง รายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนของโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (ภาคพิเศษ) และสาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2562 ***โดยขอให้นิสิตที่มีรายชื่อดังกล่าวติดต่อหน่วยกิจการนิสิต (พี่บู) ผ่าน LINE ID: marisbu เพื่อดำเนินการเอกสารให้การเบิกเงินสนับสนุนทุนการศึกษาต่อไป 286

ทุนโครงการส่งเสริมนิสิตไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในต่างประเทศ : Finland 2-9 May 2020

ทุนโครงการส่งเสริมนิสิตไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในต่างประเทศ : Finland 2-9 May 2020

ใบสมัครทุนโครงการส่งเสริมนิสิตไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในต่างประเทศ Download (PDF, .pdf, Unknown) 293

Page 1 of 41234