ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง รายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนของโครงการฯ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง รายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนของโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (ภาคพิเศษ) และสาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2562 ***โดยขอให้นิสิตที่มีรายชื่อดังกล่าวติดต่อหน่วยกิจการนิสิต (พี่บู) ผ่าน LINE ID: marisbu เพื่อดำเนินการเอกสารให้การเบิกเงินสนับสนุนทุนการศึกษาต่อไป 370

ผู้ดูแลระบบ

09/05/2563

ทุนโครงการส่งเสริมนิสิตไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในต่างประเทศ : Finland 2-9 May 2020

ใบสมัครทุนโครงการส่งเสริมนิสิตไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในต่างประเทศ 421

ผู้ดูแลระบบ

10/02/2563
1 2 4
Message us