ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานและประชุมวิชาการทางด้านการพยาบาลสัตว์ในระดับนานาชาติ

ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานและประชุมวิชาการทางด้านการพยาบาลสัตว์ในระดับนานาชาติ ในงาน Federation of Asian Small Animal Veterinary Associations (FASAVA) 2019
ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 25-29 กันยายน พ.ศ. 2562
สำหรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ)

หลักการและเหตุผล
โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนานิสิตสาขาการพยาบาลสัตว์ ให้มีคุณภาพและมีความสามารถป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ จึงมีโครงการสนับสนุนให้นิสิตมีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ โดยในปีการศึกษา 2562 นี้ ทางโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ)ได้จัดโครงการเพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมวิชาการทางด้านการพยาบาลสัตว์ในระดับนานาชาติ Federation of Asian Small Animal Veterinary Associations (FASAVA) 2019 ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิตในหลักสูตรได้มีประสบการณ์ในการเข้าร่วมงานประชุมในระดับนานาชาติด้านการพยาบาลสัตว์ และได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลสัตว์ในระดับโลก โดยมอบให้เป็นทุนการศึกษา ทั้งนี้จึงได้จัดโครงการคัดเลือกนิสิตที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ขึ้น

รายละเอียดของทุน
1. เป็นทุนค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาดูงานของนิสิตในต่างประเทศ จำนวน 20,000 บาท/ทุน ไม่เกิน 10 ทุน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ที่ลงทะเบียนเรียนชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
2. เป็นผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษา (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.00
3. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้
4. ต้องไม่เคยได้รับทุนการศึกษาดูงานต่างประเทศจากคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ หรือหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาก่อน

 

Message us