ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษาดูงานต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ประเทศสิงคโปร์