การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) รอบที่ 5

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) รอบที่ 5

คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร 1. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 3. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงและ/หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 4. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ 5. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญาหรือไม่เคยต้องคำพิพากษาของศาลด้วยการ กระทำผิดในคดีอาญา ยกเว้นความผิดโดยประมาท คุณสมบัติเฉพาะ/เงื่อนไขเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร 1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทยาศาสตร์) หรือเทียบเท่า 2. มีคะแนน O-NET รายวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 16 คะแนน วิธีการคัดเลือก / เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทยาศาสตร์) หรือเทียบเท่า และมี ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX)

ประกาศรับสมัครทุนศึกษาดูงานและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัครทุนศึกษาดูงานและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการรับสมัครทุนศึกษาดูงานและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 15 กรกฎาคม 2561 – ปิดรับสมัครทุนศึกษาดูงานและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 18 กรกฎาคม 2561 – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนศึกษาดูงานและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 1 สิงหาคม 2561 – สัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์รับทุนศึกษาดูงานและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 2 สิงหาคม 2561 – ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนศึกษาดูงานและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นิสิตต้อง Login ด้วย KU-Gmail ที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้เท่านั้น เพื่อจะสามารถเข้าบันทึกข้อมูลใบสมัครได้ 1,407

Page 7 of 7« First...34567