ผศ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ มีขนอน
ประธานกรรมการ


ผศ.ดร.ศราวรรณ แก้วมงคล
กรรมการ

อ.น.สพ.ดร.สุชนิทธิ์ งามกาละ
กรรมการ

ผศ.ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์
กรรมการ

น.ส.หทัยกาญจน์ ลูกฟัก
กรรมการ

ผศ.น.สพ.ดร.รักศักดิ์ รักษาเคน
กรรมการและเลขานุการ