คณะกรรมการดำเนินงาน

อ.สพ.ญ.ดร.ณัฐนรี อินทอง
ประธานกรรมการ

ผศ.น.สพ.ดร.รักศักดิ์ รักษาเคน
กรรมการ

ผศ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ มีขนอน
กรรมการ

อ.สพ.ญ.ดร.ชนกชนน์ เศรษฐวงศ์สิน
กรรมการ

อ.น.สพ.ดร.วนัท ศรีเจริญ
กรรมการ

นางสาวอัจฉรา ลัทธิ
กรรมการ

อ.น.สพ.ดร.สุชนิทธิ์ งามกาละ
กรรมการและเลขานุการ

Message us