อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ มีขนอน หัวหน้าหมวดสาขาวิชาการพยาบาลสัตว์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ
Ph.D.(Veterinary Medical Sciences) : The University of Tokyo
สพ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1) : ม.เกษตรศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2579-8573-5 ต่อ 616022
e-mail : cvtnkl@ku.ac.th

ผลงานวิจัย

รศ.ดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ :
Ph.D. (Natural Resource Sciences) : University of Nebraska-Lincoln, USA
วท.ม.(เคมี) : ม.เกษตรศาสตร์
วท.บ.(เคมี) : ม.นเรศวร
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2579-8573-5 ต่อ 616011
e-mail : cvtcns@ku.ac.th

อ.ดร.ศราวรรณ แก้วมงคล

ตำแหน่ง : อาจารย์
คุณวุฒิ
วท.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) : ม.เกษตรศาสตร์
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) : ม.เกษตรศาสตร์
วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร) : ม.ธรรมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2579-8573-5 ต่อ 616021
e-mail : cvtswt@ku.ac.th

อ.สพ.ญ.ณัฐนรี อินทอง

ตำแหน่ง : อาจารย์
คุณวุฒิ :
ลาศึกษาต่อปริญญาเอกที่ ม.เกษตรศาสตร์
วท.ม.(พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์) : ม.เกษตรศาสตร์
สพ.บ. : ม.เกษตรศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2579-8573-5 ต่อ 616017
e-mail : cvtnri@ku.ac.th

ผศ.น.สพ.ดร.สมัคร สุจริต

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ : 
ปร.ด.(พันธุวิศวกรรม) : ม.เกษตรศาสตร์
สพ.บ. : ม.เกษตรศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2579-8573-5 ต่อ 616003
e-mail : cvtsms@ku.ac.th

อ.น.สพ.วนัท ศรีเจริญ

ตำแหน่ง : อาจารย์
คุณวุฒิ :
ลาศึกษาต่อปริญญาเอกที่ ม.เกษตรศาสตร์
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) : ม.เกษตรศาสตร์
สพ.บ. : ม.เกษตรศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2579-8573-5 ต่อ 616014
e-mail : cvtwns@ku.ac.th

อ.น.สพ.ดร.สุชนิทธิ์ งามกาละ

ตำแหน่ง : อาจารย์
คุณวุฒิ
Doctor of Marine Science, Tokyo University of Marine Science and Technology
วท.ม.(พยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์) : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สพ.บ. : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2579-8573-5 ต่อ 616024
e-mail : cvtsnn@ku.ac.th

ผศ.ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ
วท.ด.(ชีวเคมี) : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ.(ชีวเคมี) (เกียรตินิยมอันดับ 2) : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2579-8573-5 ต่อ 616002
e-mail : cvtwnr@ku.ac.th

อ.น.สพ.ธิติชัย จารุเดชา

ตำแหน่ง : อาจารย์
คุณวุฒิ
ลาศึกษาต่อปริญญาโทที่ ม.เกษตรศาสตร์
สพ.บ. : ม.เกษตรศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2579-8573-5 ต่อ 616025
e-mail : cvttcj@ku.ac.th

ผศ.สพ.ญ.ดร.ดวงกมล ลิ่วเฉลิมวงศ์

ตำแหน่ง : อาจารย์
คุณวุฒิ
วท.ด.(วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์) : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สพ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2) : ม.เกษตรศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2579-8573-5 ต่อ 616026
e-mail : cvtdmp@ku.ac.th

ผศ.น.สพ.ดร.รักศักดิ์ รักษาเคน

ตำแหน่ง : อาจารย์
คุณวุฒิ
ปร.ด.(ปรสิตวิทยา) : ม.ขอนแก่น
ส.พบ. : ม.ขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2579-8573-5 ต่อ 616023
e-mail : cvtrsr@ku.ac.th

อ.สพ.ญ.ดร.เมทิตา สัสดี

ตำแหน่ง : อาจารย์
คุณวุฒิ
ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ) : ม.เกษตรศาสตร์
สพ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2) : ม.ขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2579-8573-5 ต่อ 616020
e-mail : cvtmts@ku.ac.th

อ.สพ.ญ.ดร.ชนกชนน์ เศรษฐวงศ์สิน

ตำแหน่ง : อาจารย์
คุณวุฒิ
วท.ด.(พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์) : ม.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สพ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1) : ม.ขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2579-8573-5 ต่อ
e-mail :   cvtchs@ku.ac.th