อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อ.สพ.ญ.ดร.ณัฐนรี อินทอง หัวหน้าหมวดสาขาวิชาการพยาบาลสัตว์

ตำแหน่ง : อาจารย์
คุณวุฒิ :
ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) : ม.เกษตรศาสตร์
วท.ม.(พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์) : ม.เกษตรศาสตร์
สพ.บ. : ม.เกษตรศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2579-8573-5 ต่อ 616017
e-mail : cvtnri@ku.ac.th

รศ.ดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ :
Ph.D. (Natural Resource Sciences) : University of Nebraska-Lincoln, USA
วท.ม.(เคมี) : ม.เกษตรศาสตร์
วท.บ.(เคมี) : ม.นเรศวร
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2579-8573-5 ต่อ 616011
e-mail : cvtcns@ku.ac.th

อ.ดร.ศราวรรณ แก้วมงคล

ตำแหน่ง : อาจารย์
คุณวุฒิ
วท.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) : ม.เกษตรศาสตร์
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) : ม.เกษตรศาสตร์
วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร) : ม.ธรรมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2579-8573-5 ต่อ 616021
e-mail : cvtswt@ku.ac.th

ผศ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ มีขนอน

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ
Ph.D.(Veterinary Medical Sciences) : The University of Tokyo
สพ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1) : ม.เกษตรศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2579-8573-5 ต่อ 616022
e-mail : cvtnkl@ku.ac.th
ผลงานวิจัย

ผศ.น.สพ.ดร.สมัคร สุจริต

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ : 
ปร.ด.(พันธุวิศวกรรม) : ม.เกษตรศาสตร์
สพ.บ. : ม.เกษตรศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2579-8573-5 ต่อ 616003
e-mail : cvtsms@ku.ac.th

อ.น.สพ.ดร.วนัท ศรีเจริญ

ตำแหน่ง : อาจารย์
คุณวุฒิ :
ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) : ม.เกษตรศาสตร์
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) : ม.เกษตรศาสตร์
สพ.บ. : ม.เกษตรศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2579-8573-5 ต่อ 616014
e-mail : cvtwns@ku.ac.th

ผศ.น.สพ.ดร.สุชนิทธิ์ งามกาละ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ
Doctor of Marine Science, Tokyo University of Marine Science and Technology
วท.ม.(พยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์) : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สพ.บ. : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2579-8573-5 ต่อ 616024
e-mail : cvtsnn@ku.ac.th

ผศ.ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ
วท.ด.(ชีวเคมี) : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ.(ชีวเคมี) (เกียรตินิยมอันดับ 2) : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2579-8573-5 ต่อ 616002
e-mail : cvtwnr@ku.ac.th

อ.น.สพ.ธิติชัย จารุเดชา

ตำแหน่ง : อาจารย์
คุณวุฒิ
ลาศึกษาต่อปริญญาโทที่ ม.เกษตรศาสตร์
สพ.บ. : ม.เกษตรศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2579-8573-5 ต่อ 616025
e-mail : cvttcj@ku.ac.th

ผศ.สพ.ญ.ดร.ดวงกมล ลิ่วเฉลิมวงศ์

ตำแหน่ง : อาจารย์
คุณวุฒิ
วท.ด.(วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์) : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สพ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2) : ม.เกษตรศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2579-8573-5 ต่อ 616026
e-mail : cvtdmp@ku.ac.th

ผศ.น.สพ.ดร.รักศักดิ์ รักษาเคน

ตำแหน่ง : อาจารย์
คุณวุฒิ
ปร.ด.(ปรสิตวิทยา) : ม.ขอนแก่น
ส.พบ. : ม.ขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2579-8573-5 ต่อ 616023
e-mail : cvtrsr@ku.ac.th

อ.สพ.ญ.ดร.เมทิตา สัสดี

ตำแหน่ง : อาจารย์
คุณวุฒิ
ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ) : ม.เกษตรศาสตร์
สพ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2) : ม.ขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2579-8573-5 ต่อ 616020
e-mail : cvtmts@ku.ac.th

อ.สพ.ญ.ดร.ชนกชนน์ เศรษฐวงศ์สิน

ตำแหน่ง : อาจารย์
คุณวุฒิ
วท.ด.(พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์) : ม.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สพ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1) : ม.ขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2579-8573-5 ต่อ
e-mail :   cvtchs@ku.ac.th

Message us

Name Last name : Nattakan Meekhanon
Academic title : Assistant Professor
Educations :
September 2013 Ph.D. (Veterinary Medical Sciences) The University of Tokyo, JAPAN
March 2006 D.V.M. (First Class Honors) Kasetsart University, Bangkok, THAILAND
Office : Room 729, 7rd floor, Veterinary Technology Building
Phone : 66-02-9428200-45
Fax : 66-02-579-8571
Email : cvtnkl@ku.ac.th

FIELD of RESEARCH : Molecular bacteriology

PUBLICATIONS :
Lakkitjaroen N., Takamatsu D., Okura M., Sato M., Osaki M. & Sekizaki T. (2014). Capsule loss or death: the position of mutations among capsule genes sways the destiny of Streptococcus suis. FEMS Microbiology Letters 354(1): 46-54.
Lakkitjaroen N., Takamatsu D., Okura M., Sato M., Osaki M. & Sekizaki T. 2011. Loss of capsule among Streptococcus suis isolates from porcine endocarditis and its biological significance. Journal of Medical Microbiology 60: 1669-1676.
Lakkitjaroen N., Kaewmongkol S., Metheenukul P., Karnchanabanthoeng A., Satchasataporn K., Abking N. & Rerkamnuaychoke W. 2011. Prevalence and antimicrobial susceptibility of Streptococcus suis isolated from slaughter pigs in Northern Thailand. Kasetsart Journal (Natural science) 45: 78-83.
Lakkitjaroen N., Kaewmongkol S., Karnchanabanthoeng A., Satchasataporn K., Abking N. & Rerkamnuaychoke W. 2009. Prevalence of Streptococcus suis isolated from slaughter pigs in Northern Thailand. The proceeding of 47th Kasetsart University Annual Conference 3: 8-12.
Lakkitjaroen N., Chatsiriwech J., Lertatchariyakul W., Rungrojn A., Karnjanabunterng A. & Rerkamnuaychoke W. 2008. Antimicrobial resistance in Escherichia coli from hospitalized and kennel dogs by agar disc diffusion (Bauer-Kirby) test. Kasetsart Journal (Natural science) 42: 263-270.

PRESENTATIONS :
Lakkitjaroen N., Takamatsu D., Okura M., Osaki M. & Sekizaki T. 2013. Gene conversions in Streptococcus suis cps genes lead to either death or benefit for adhesiveness of the whole population. The 22nd Conference of Japanese Lancefield Society for Streptococci and Streptococcal Diseases
Lakkitjaroen N., Takamatsu D., Okura M., Osaki M. & Sekizaki T. 2013. Mutations in cps2IJ and SSU0533-0534 of cps2 locus are lethal for Streptococcus suis. The 86th Annual Meeting of Japanese Society for Bacteriology
Lakkitjaroen N., Takamatsu D., Okura M., Osaki M. & Sekizaki T. 2012. Mutations that affect the production of capsule in Streptococcus suis. The 21st Conference of Japanese Lancefield Society for Streptococci and Streptococcal Diseases
Lakkitjaroen N., Takamatsu D., Okura M., Sato M., Osaki M. & Sekizaki T. 2011. Frequent loss of capsular expression in Streptococcus suis isolates from swine endocarditis and its biological significance in the pathogenesis of infective endocarditis. International Union of Microbiological Societies 2011 Congress