Download (PDF, interview-tcas1-28012564.pdf, 63KB)

รายชื่อผู้สมัครผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2564