โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ ภาคพิเศษ

สาขาวิชา

การพยาบาลสัตว์

ร่วมสร้างและยกมาตรฐานการป้องกันโรค ส่งเสริมคุณภาพชีวิตสัตว์เลี้ยง หลักสูตรการพยาบาลสัตว์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อมูลและสถิติ

นิสิตปัจจุบัน
นิสิตที่สำเร็จการศึกษา
ภาวะการได้งานทำ

ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2564

ข้อมูลสำหรับนิสิตใหม่

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

ประกาศตารางเรียน

ประมวลการสอน / มคอ.3

ประกาศตารางสอบ

ดูทั้งหมด →

สัตว์เลี้ยงก็มีชีวิตจิตใจ ถ้ารักในการดูแลสุขภาพสัตว์ มาเรียนหลักสูตรการพยาบาลสัตว์

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นวัตกรรมต้นแบบ

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ)

มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลสัตว์ ที่มีความรู้ความชำนาญด้านการดูแลและฟื้นฟูสัตว์ รวมถึงการป้องกันโรคสัตว์ ปัจจุบันสายงานวิชาชีพด้านการพยาบาลสัตว์ อยู่ในสภาวะขาดแคลนอย่างมาก ทางคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ จึงจำเป็นต้องเปิดหลักสูตรภาคพิเศษเพิ่มเติม เพื่อช่วยบรรเทาความขาดแคลนและเพื่อสนองความต้องการของทางโรงพยาบาลและคลินิกรักษาสัตว์

แนวทางในการประกอบอาชีพ

พยาบาลสัตว์ในโรงพยาบาลและคลินิกรักษาสัตว์ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 2,153 แห่ง, ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ในงานด้านสุขภาพสัตว์ประจำฟาร์ม, นักวิจัยในงานด้านสุขภาพสัตว์, เจ้าของธุรกิจสัตว์เลี้ยง, พนักงานขายเครื่องมือ และผลิตภัณฑ์ทางด้านการพยาบาลสัตว์

แนวทางในการศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 41,700 บาท

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ)

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

vnspvettech@ku.ac.th
02-579-8573-5 ต่อ 616013